|  EN

联系我们

General enquiries

通用咨询 -

欲查询有关上榀建筑服务的详情,请使用以下表格。如果您愿意用这种方式联系,请包括您的电话号码。我们的目标是在48小时内回复所有的询问。

Contact us

联系上榀 -
  • 上海上榀建设工程有限公司
    TOP GRADE CONSTRUCTION
    (SHANGHAI) CO., LTD.
  • 上海市静安区场中路2028号中建幸福大厦A栋8F
    8/F, Zhongjian Xingfu Building A, 2028 Changzhong Road, Jing’an District, Shanghai
  • 电话 / 021-5596 6833
  • 邮箱 / gpdesign@163.com
  |  EN